Pomiary elektryczne Poznań

Pomiary parametrów instalacji elektrycznej wykonywane są cyklicznie, ponieważ konieczne jest, żeby użytkownik budynku czy lokalu posiadał wszelkie informacje, które pozwolą na techniczną ocenę sieci elektrycznej swojego budynku czy lokalu. Zebrane dane najczęściej pozwalają osobie zainteresowanej na usprawnienie eksploatacji instalacji elektrycznej, dlatego zachęcamy do skorzystania z usługi, obejmującej pomiary elektryczne od firmy GDUR Poznań.

Właściciel każdego budynku powinien posiadać wyniki z pomiarów elektrycznych, wykonanych podczas inwestycji. Pomiary elektryczne odbiorcze wykonywane są podczas przekazywania inwestycji do eksploatacji a pomiary elektryczne okresowe wykonywane są co najmniej raz na 5 lat – ich przeprowadzanie regulowane jest prawem budowlanym oraz wymaganiami, wynikającymi z przepisów energetycznych. Protokoły z takich pomiarów są niezbędne np. do uzyskania odszkodowania, zarówno w przypadku pożaru, jak i zalania obiektu przez wodę. Brak takiej dokumentacji może znacznie zmniejszyć szansę na uzyskanie odszkodowania.

Firmy ubezpieczeniowe, przy finalizowaniu umów ubezpieczeniowych, zwracają uwagę na instalacje odgromowe, ponieważ to właśnie właściwy stan instalacji odgromowych chroni budynki przed ewentualnym powstaniem pożaru w trakcie wyładowań atmosferycznych. W celu montażu tego typu instalacji możesz również zgłosić się do nas!

Korzystając z oferty firmy GDUR Poznań, możecie zdecydować się na usługę pomiarów elektrycznych eksploatacyjnych, użytkowych oraz okresowych 5-letnich, które obejmują:
• ogólne oględziny instalacji elektrycznej;
• pomiar impedancji pętli zwarcia;
• pomiar rezystancji uziemienia;
• sprawdzenie instalacji odgromowej;
• pomiar rezystancji izolacji;
• sprawdzenie sieci strukturalnej;
• kontrolę wyłącznika różnicowo-prądowego;
• pomiary natężenia oświetlenia.

Firma GDUR poprzez okresowe sprawdzanie instalacji elektrycznej zapewnia klientowi wszystkie niezbędne informacje, które dotyczą:
• stopnia realizacji zaleceń i uwag z protokołu poprzedniej kontroli;
• aktualnego stanu technicznego urządzeń i instalacji elektrycznych, które znajdują się w użytkowaniu;
• doboru oraz skuteczności działania zastosowanych środków, których zadaniem jest ochrona przed: porażeniem prądem elektrycznym, prądem przetężeniowym, przepięciami oraz pożarem.

Po wykonanym zleceniu sporządzamy protokół powykonawczy. Dokonujemy również niezbędnych napraw np. w obrębie instalacji, wykrytych podczas pomiarów elektrycznych. Badania i okresowe pomiary elektryczne powinien przeprowadzić doświadczony elektryk, który posiada zarówno kwalifikacje, jak i doświadczenie, które pozwoli na przeprowadzanie działań kontrolno-pomiarowych.


Skontaktuj się z nami
i zamów
wycenę lub usługę konsultacyjną!

Strona korzysta z plików cookies. rozumiem